TIIMITYÖN JA TYÖYHTEISÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena tuloksekas ja hyvinvointia tukeva tiimityö

Huipputiimi on aina enemmän kuin osiensa summa. Valmennuksemme avulla työyhteisösi jäsenet onnistuvat yhdessä! Kehitämme tavoitekulttuurinne mukaisia toimintamalleja, edistämme me-henkeä ja parannamme tiimien ja yksilöiden yhteistyövalmiuksia.

Yhdessä onnistuminen vaatii erinomaisia työyhteisötaitoja

Tyypillisesti suurennuslasin alla työyhteisön toimivuutta arvioitaessa on esihenkilötyö. Kuitenkin, yhtä tärkeä kehittämisen kohde on työyhteisön jäsenten työyhteisötaidot, sillä työtä tehdään yhteisönä ja tiimeissä. Hyvin yhteen pelaavat tiimit nauttivat sujuvasta arjesta, yhteistyöstä ja sen tuloksista.

Uudistuva työ ja työelämä edellyttävät muutosjoustavuutta

Hybridityö, työyhteisöjen monimuotoistuminen, digitalisaatio ja toimintaympäristön muutokset haastavat tiimit ja työyhteisöt uudistumaan joustavasti. Uusia taitoja ja kyvykkyyksiä tarvitaan sujuvan työnteon ja yhteistyön sekä vuorovaikutuksen edistämiseksi muuttuvassa ympäristössä. Modernissa työelämässä ihmiset sitoutuvat vain niihin organisaatioihin, joissa vallitsevat keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus.


Panostamalla tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittämiseen saavutat merkittäviä hyötyjä

Keskinäinen luottamus kasvaa

Työyhteisöissä ja tiimeissä kommunikoidaan avoimesti, ratkaistaan ongelmat yhdessä ja luotetaan siihen, että apua ja tukea on aina saatavilla. Psykologinen turvallisuus kantaa myös muutoksissa.

Muutosjoustavuus lisääntyy

Työntekijöiden kyvykkyydet vastaavat uudistuvan työelämän vaatimuksiin. Työyhteisö ja tiimit sopeutuvat muuttuvaan toimintaympäristöön ja pystyvät keskittymään olennaiseen.

Oppiminen ja kehittyminen kiihtyvät

Tietoa ja osaamista jaetaan tiimeissä ja työyhteisön jäsenten kesken yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kehittyminen innostaa ja kannustaa yhä parempiin suorituksiin.

Tuloksia ja tuottavuutta

Työntekijät ja tiimit saavuttavat parempia tuloksia, kokevat onnistumisia ja tuntevat työnsä ja osaamisensa merkitykselliseksi. Sitoutunut työyhteisö rakentaa kestävää menestystä.

Kohti parempaa tiimityötä!

Työyhteisötaitojen merkitykseen on kiinnitetty viime vuosina huomiota laajamittaisesti. Ihmistaitojen (people skills) vaikutukset niin hyvinvointiin kuin tuottavuuteen niin hyvässä kuin pahassa ymmärretään.

Voittavat työyhteisöt ja tiimit eivät synny sattumalta. Tiimityön kehittäminen vaatii suunnitelmallisia askeleita ja selkeitä yhteisiä toimintatapoja. Oikein toimenpitein hajanaisesta ja jopa kyräilevästä tiimistä voi muodostua huipputiimi, joka saa aikaan poikkeuksellisia tuloksia. Näissä tiimeissä työ on nautinnollista, ja tiimiin halutaan kuulua. 

Tiimityön ja työyhteisötaitojen valmennuksemme suunnitellaan ja toteutetaan työyhteisönne tilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

Tiimi- ja työyhteisötaitojen huippuasiantuntijoita

Valmentajamme ovat korkeasti koulutettuja, kokeneita ja innostavia tiimi- ja työyhteisötaitojen huippuosaajia. Valmentamisen ammattilaisina he osaavat tukea taitojen siirtymistä käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa organisaatioissa ja tilanteissa.

Lifted-tiimin jäseniä yhdistävät seuraavat tekijät:

Syvällinen ymmärrys työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden toiminnasta

Vankka kokemus liiketoiminnasta ja työelämästä sekä niiden realiteeteista

Monipuoliset valmennus- ja fasilitointitaidot yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen

Valmennuksissamme ja kehitysprojekteissamme käsiteltäviä teemoja

Tiimin yhteisen suunnan ja toimintatapojen kehittäminen
Vuorovaikutus tiimityössä
Itsetuntemus tiimin kehittämisessä
Johtoryhmästä johtotiimiksi
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Haastavat tilanteet ja vaikeat keskustelut tiimissä
Psykologinen turvallisuus 
Yhteisöllisyyden rakentaminen monipaikkaisessa työssä
Monimuotoisuus ja moniäänisyys voimavarana
Menestyksekästä tiimityötä hybridi- ja etätyössä
Oppiminen ja osaamisen jakaminen tiimissä
Valmentava johtajuus tiimissä
Muutos tiimiorganisaatioksi
Tiimien esihenkilöiden valmennus

Esimerkki valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

Työyhteisötaitojen ja tiimityön valmennusohjelma
Työyhteisötaitojen ja tiimityön valmennusohjelma

Parhaat tulokset saavutamme pitkäjänteisillä ja tavoitteellisilla valmennusohjelmilla

Räätälöimme palvelumme aina teidän organisaation tarpeiden mukaisesti. Käynnistämme yhteistyön kanssanne aloituskokouksella, kartoituksella ja tavoitteiden asettamisella. Täydennämme alkukartoitusta tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja orientoivilla ennakkotehtävillä. Hyödynnämme tavoitteita parhaiten vastaavia työskentelytapoja ja menetelmiä valmennuksen vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Valmennuksessa kehitetyt yhteiset periaatteet, toimintamallit ja opit viedään käytäntöön esimerkiksi erilaisten harjoitusten, välitöiden ja coachingin avulla. Valmennuksen vaikuttavuutta arvioimme tarvittaessa useaan otteeseen ja vähintään aina valmennuksen päätyttyä.

Saumaton valmennuskokonaisuus syntyy tehokkaaksi todetuilla toimintatavoillamme

Osallistavat workshopit ja luennot

Yhteisissä workshopeissa ja luennoilla luomme yhteisymmärrystä tiimityön ydinasioista, inspiroimme muutokseen ja kehitämme taitoja innostavasti ja konkreettisesti. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen. Tapahtumia toteutetaan sekä etänä että livenä, suomeksi ja englanniksi.

Ryhmäcoaching ja case-klinikat

Ryhmäcoachingissa ja case-klinikoissa voidaan käsitellä haasteellisia, ajankohtaisia tai muutoin keskeisiä työelämän ja työyhteisön asioita ryhmän vetäjän ohjauksessa. Osallistujat tukevat toisiaan ja vahvistavat työyhteisön tärkeää vertaistukiverkostoa. Kokenut fasilitoija ohjaa työskentelyä kohti ratkaisua

Analyysit itsetuntemuksen kehittämiseksi

Hyödynnämme luotettaviksi todettuja analyysimenetelmiä, kuten WPB5-, 360-, DISC- ja Peili-tutkimuksia persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Menetelmät toimivat hyvin tiimityön sujuvuuden kehittämisessä.

Välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Uusien tietojen ja taitojen siirtymistä käytäntöön harjoitellaan ohjatusti yhteisten tilaisuuksien väliaikana halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Käytännöstä saatuja kokemuksia reflektoidaan sekä omatoimisesti että yhteisesti

Dokumentoidut tiimiperiaatteet ja ohjeet

Tavoiteltua tiimikulttuuria ja -toimintaa kuvataan yhdessä laadituilla tiimiperiaatteilla ja -lupauksilla. Tiimitoimintaan voidaan tuottaa yhdessä tarvittavat käytännön ohjeet ja dokumentit, kuten esimerkiksi vuosikellot, tehtäväkuvaukset ja kokousten pelisäännöt.

Oppaat ja työkirjat

Tarvittaessa tiimien toimintaperiaatteet ja -ohjeet kootaan oppaiksi. Työkirjoja hyödynnetään esimerkiksi tiimien ja henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelu- ja seurantavälineinä sekä apuna reflektoinnissa.

Yksilöcoaching

Kokeneet valmentajat auttavat tiimin jäseniä yksilöllisesti. Coachingissa syvennytään henkilökohtaiseen kehittymiseen, ratkotaan haasteita ja edistetään vahvuuksien hyödyntämistä. Coaching tukee erinomaisesti pitkäjänteistä tiimityön kehittämistä ja yksilöllisten haasteiden voittamista.

Tutkimukset ja vaikuttavuusmittaukset

Hyödynnämme kyselyitä, haastatteluita ja muita tutkimusmenetelmiä valmennusten tukena. Vaikuttavuutta mitataan ja tehostetaan liiketoiminnan lähtökohtiin ja valmennuksen tavoitteisiin perustuvilla tutkimuksilla ja mittareilla.

 

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalisessa oppimisympäristössä tieto, tuki ja inspiraatio ovat saatavilla silloin, kun niille on tarvetta ja aikaa. Valmentajat ovat käytettävissä interaktiivisessa valmennuksessa. Oppimisympäristö kokoaa valmennuskokonaisuuden yhteen ja jatkokäyttöä varten.

Toteutamme myös yksittäisiä tiimityön ja työyhteisötaitojen valmennustapahtumia

Haastavat vuorovaikutustilanteet ja keskusteluälykkyys

Oikean tilanneanalyysin tekemisen rakentavien ratkaisujen pohjaksi

Oman roolin ja lähestymistavan valinnan merkitys

Uskalluksen käydä tunnepitoisia keskusteluja ja luoda niiden avulla luottamusta yhteistyön pohjaksi

Kykyä käsitellä haastavia keskusteluja ja palautua niistä

Palautteen antamisen ja palautekulttuurin kehittäminen

Minkälainen merkitys palautteella on oman työn ja työyhteisön kannalta

Kuinka antaa rakentavaa palautetta

Kuinka vastaanottaa palautetta ja reagoida siihen

Kuinka rakentaa työyhteisöön vahvempaa ja hyödyllisempää palautekulttuuria

Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys monipaikkaisessa työssä

Miten varmistaa vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon tehokkuus monipaikkaisessa työssä

Tiedonjako ilman viestikaaosta

Etätyön ja -kokousten hyvät käytännöt

Kehonkielen & tunnetiedon merkitys digitaalisessa vuorovaikutuksessa

Monimuotoisuus ja moniäänisyys voimavarana

Ymmärtämään monimuotoisuutta ja sen merkitystä työyhteisön voimavarana

Ottamaan entistä paremmin huomioon erilaisia ihmisiä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa

Lisäämään työyhteisösi psykologisen turvallisuutta ja edistämään moniäänisyyttä

Psykologinen turvallisuus yhteisenä asiana

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä

Miten psykologista turvallisuutta voi arvioida

Miten yksilö voi kehittää työpaikan psykologista turvallisuutta

Työkaluja psykologista turvallisuutta lisäävien keskustelujen käymiseen

Huippusuorituskykyinen tiimi -valmennus

Miten tunnistetaan tiimin nykytilanteen vahvuudet ja haasteet ja luodaan yhteinen näkemys tiimin suunnasta ja tavoitteista

Mitkä ovat tärkeimmät työkalut toimivaan vuorovaikutukseen tiimissä

Mitkä ovat huippusuoriutuvan tiimin tekijät ja kyvykkyydet

Miten lisäät tiimisi suorituskykyä psykologisen turvallisuuden ja yhteisten pelisääntöjen avulla

Miten tunnistat omat ja tiimiläisten vahvuudet ja otat nämä vahvuudet entistä tehokkaammin käyttöön

Kenelle Liftedin tiimityön ja työyhteisötaitojen valmennus sopii?

Tiimeille, jotka haluavat kehittyä huipputiimeiksi

Työyhteisöille, joissa halutaan yhtenäistää johtamista, työyhteisön toimintaa tai tiimityöskentelyä

Organisaatioille, joissa tiedon ja osaamisen tehokas jakaminen on menestyksen edellytys

Yhteisöllisyyttä rakentaville työyhteisöille

Etä- ja hybridityötä hyödyntäville organisaatiolle

Uudistumista tavoitteleville tai muutoksen keskellä oleville työyhteisöille

Organisaatioille, joissa halutaan kehittää vuorovaikutusta

Tiimien vetäjille ja muille esihenkilöille, niin aloitteleville kuin kokeneille

Autamme ammattitaidolla pieniä, keskisuuria ja suuria organisaatioita eri toimialoilla.

Olemme kehittäneet tiimityötä ja työyhteisötaitoja muun muassa seuraavissa organisaatioissa: 

CASE: Vantaan Energia
Konsernin kaikkien johtotiimien kehittäminen

Johtoryhmän johtamisen valmennus syntyi tarpeesta johtaa Vantaan Energiaa yhdessä yhä paremmin, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu entisestään johtoryhmän hyvän johtamisen merkitys.

Liftedissä meitä innosti se, miten tarpeemme ymmärrettiin. Lifted tuotti konkreettisen, selkeän valmennusehdotuksen. Lisäksi meille syntyi hyvä tunne valmentajastamme, joka vaikutti olevan meille juuri sopiva henkilö. Ja tämä tunne osoittautui oikeaksi.

Liftedin halu auttaa asiakasta näkyi projektin aikana monin tavoin. Yhteydenpito oli helppoa, vuoropuhelua oli riittävästi ja se oli avointa. Molemmat osapuolet halusivat toisen onnistuvan. Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Vantaan Energia & Lifted Yhteistyö

Maarit Rantala

Henkilöstöjohtaja

Vantaan Energia

CASE: FiMVO – Suomen Lääkevarmennus Oy
Hyvin toimivasta tiimistä huipputiimiksi

FiMVOn tiimi oli jo ennen valmennusten alkua toimiva tiimi, jossa vallitsi hyvä tunnelma ja yhteishenki. Maija Gohlke toteaa, että myös tällaiselle tiimille valmennus on tarpeen: ”Vaikka kaikki tuntui olevan hienosti, tunnistimme valmennuksessa, että on myös vaikeita asioita, joista emme ole osanneet aiemmin puhua keskenämme.”

Asiantuntijatiimissä on kunnianhimoisia ja aikaansaavia ihmisiä, jotka vaativat paljon paitsi itseltään myös muilta. ”Tiimivalmennusten myötä ihmiset ovat lähentyneet entisestään, ja on tullut lisää lempeyttä ja pehmeyttä niin itseä kuin muita kohtaan”, kertoo Maija.

Liftedin tiimivalmennuksissa Maija tiimeineen ovat arvostaneet käytännönläheisyyttä: ”On tärkeää, että valmennuksesta saadaan konkreettisia asioita mukaan vietäväksi. Valmentaja on yhdessä tekemässä tiimin kanssa eikä asetu esimerkiksi tiimin yläpuolelle pitämään luentoa.”

Lue lisää yhteistyöstämme

Maija Gohlke

Toimitusjohtaja

FiMVO – Suomen Lääkevarmennus Oy

CASE: Pirkanmaan Jätehuolto

Työyhteisötaitojen valmennusohjelma koko työyhteisölle

Liftedin ymmärrys tilanteestamme oli yksi keskeisistä tekijöistä valmennuskumppania valittaessa. Kirkastimme yhdessä ajatusta siitä, mitä tavoittelemme valmennuksella. Valmentaja löysi meille sopivan kielen ja istui hyvin joukkoomme. Hän osasi myös luoda hyvän ja turvallisen keskusteluilmapiirin. On hienoa, että voi luottaa täysin siihen, että asiat hoituvat ja aikataulut pitävät. Projekti eteni sovitusti ja Liftedissa napattiin kiinni hyvin kaikista mahdollisista asioista.

Lue lisää yhteistyöstämme

Minna Hutko

Henkilöstöpäällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

CASE: Hollola
 Hybridityöllä Hyvinvointia -hanke

Positiivista kehitystä nähtiin kaikilla kolmella tärkeimmällä osa-alueella; johtamisessa, yhteistyössä sekä henkilökohtaisissa itsensä johtamisen taidoissa. Nyt vuoden jälkeen, kunnassa on täysin uudentasoinen toimintakulttuuri hybridityön tekemiselle ja tiimeillä omat, toimivat toimintamallinsa sujuvan työskentelyn mahdollistamiseksi paikkariippumattomasti. On ollut ammatillinen ilo tehdä yhteistyötä. Sovitut asiat on tehty ajallaan ja tilanteita on ennakoitu. Yhteinen sävel ja ymmärrys asioista on löytynyt helposti, niin keskusteluiden kuin kuuntelemisenkin kautta.

Lue lisää yhteistyöstämme

Tuula Nurminen

Erityisasiantuntija

Hollola

CASE: Metsähallitus
Johtamisen ja tiimityön kehittäminen

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftediä jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää.

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Joel Erkkonen

Puistonjohtaja, Kehityspäällikkö

Metsähallitus

metsähallitus lifted
metsähallitus lifted
lifted visual components
lifted visual components

Mietitkö tiimityön tai työyhteisötaitojen kehittämistä, valmennusta tai koulutusta?

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen organisaationne tarpeiden kartoitusta ja vaikuttavimpien toimenpiteiden suunnittelua varten. Me autamme kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Vaihdamme mielellämme näkemyksiä kanssasi kehitystarpeistanne, mahdollisista ratkaisuista ja kokemuksistamme vastaavista tilanteista.

Olemme saaneet HR-päättäjiltä  ja liiketoimintajohdolta myönteistä palautetta objektiivisista ja asiantuntevista sparrauskeskusteluistamme. Teemme mielellämme myös pidemmälle viedyn toimenpide-ehdotuksen, jos yhteisesti tähän päädymme keskustelun perusteella.

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä