JOHTAMISEN JA ESIHENKILÖTYÖN KEHITTÄMINEN JA VALMENNUS

Edistämme ihmisläheistä ja tuloksia tuottavaa johtamista!

Esihenkilötyö on joko organisaationne suurin este tai mahdollistaja. Johtamisen kehittämisen projektimme ja valmennuksemme ohjaavat organisaationne johtamismallit ja esihenkilöiden kyvykkyydet halutulle tasolle. Johtamisen kehittäminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Esimiestyön laatu on yksi tärkeimmistä yksittäisistä työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä

Tutkimuksesta riippuen kuitenkin 50 – 85 % johtajista kokee omaavansa riittämättömät esihenkilötaidot.

Panostamalla johtamisen kyvykkyyksiin saavutat merkittäviä hyötyjä

Enemmän hyvinvointia

Johtajan paineet ja turhautuminen vähenevät kyvykkyyden kasvaessa. Tilalle syntyy pystyvyyden sekä aikaansaamisen kokemuksia. Hyvinvoiva ja osaava esihenkilö edistää työyhteisön hyvinvointia.

Tuloksia ja tuottavuutta

Paremmat esihenkilötaidot vahvistavat niin työntekijöiden kuin esihenkilöiden tuottavuutta. Fokus siirtyy kitkasta tuottavaan toimintaan. Samalla yrityksesi rekrytointipaineet vähenevät.

Yhtenäisempi työyhteisö

Laadukas johtaminen kasvattaa tiimihenkeä ja ohjaa osaajat päämäärätietoisesti yhteisiin tavoitteisiin. Työyhteisöstä tulee yhtenäisempi ja vahvempi!

Parempaa sitoutumista

Vaikeuksissa kamppaileva esihenkilö vaihtaa todennäköisemmin työnantajaa. Lisäksi hänen toimintansa vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen. Huono esihenkilötyö on yleisin syy työpaikan vaihtamiseen.

Moderni, valmentava johtaja osaa tukea ja palvella työntekijöitä tavalla, joka tuo esille ihmisten parhaat puolet työntekijöinä sekä lisää yhteisöohjautuvuutta ja vastuunottoa organisaatiossa.

Liftedin johtamisen valmennukset perustuvat kestävän johtamisen kehikkoon, jonka ytimessä ovat menestyvät, kyvykkäät ja taitavat johtotiimit, johtajat ja esihenkilöt.

Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen
Strategia- ja kulttuurilähtöinen johtamisen kehittäminen

Vaikuttavan johtamisen kehittämisen perustana ovat tavoitekulttuuri ja strategia

Johtamisen kulttuurista ja laadusta vastaa johtoryhmä, joka määrittää hyvässä ja pahassa organisaation johtamisen tason tiedostetusti ja tiedostamattaan.

Strategiaan ja arvoihin perustuvat johtamisen periaatteet ja toimintamallit suunnitellaan, sovitaan ja dokumentoidaan yhdessä johtoryhmän ja esihenkilöiden kanssa.

Johdon ja esihenkilöiden itsetuntemuksen kehittäminen on perusta kestävän, hyvän johtajuuden rakentamiselle, toimivalle vuorovaikutusjohtamiselle ja esihenkilötaitojen kehittämiselle.

Menestyvä esihenkilö ja johtaja tuntee itsensä ja tiiminsä

Hyvän johtajuuden perusta on itsetuntemuksessa, omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisessa. Menestyvä esihenkilö ja johtaja toteuttaa yhteisiä arvoja ja strategiaa sekä niiden pohjalta rakennettuja yhteisiä johtamisperiaatteita ja toimintamalleja.

Menestyvän johtajan ominaisuudet
Menestyvän johtajan ominaisuudet

Johtamisen huippuosaajia

Valmentajamme ovat korkeasti koulutettuja, kokeneita ja innostavia johtamisen huippuosaajia. Valmentamisen ammattilaisina he osaavat tukea johtamisen periaatteiden, toimintamallien ja taitojen siirtymistä käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa organisaatioissa ja tilanteissa.

Lifted-tiimin jäseniä yhdistävät seuraavat tekijät:

Syvällinen ymmärrys työyhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden toiminnasta

Vankka kokemus liiketoiminnasta ja työelämästä sekä niiden realiteeteista

Monipuoliset valmennus- ja fasilitointitaidot yhdistettynä pedagogiseen osaamiseen

Johtamisen valmennuksissamme ja kehitysprojekteissamme käsiteltäviä teemoja

Johtamisen periaatteet
Johtoryhmän kehittäminen
Valmentava johtaminen
Suorituksen johtaminen
Muutosjohtaminen
Itsetuntemus johtajuuden kehittämisessä
Uusien esihenkilöiden valmennus
Vuorovaikutus esihenkilötyössä
Haastavat tilanteet ja vaikeat keskustelut
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Esihenkilön oma jaksaminen
Hybridityön johtaminen 
Strateginen henkilöstön kehittäminen

Esimerkki valmennusohjelmastamme

Kyseinen kuva on case-esimerkki – kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisesti.

Parhaat tulokset saavutamme pitkäjänteisillä ja tavoitteellisilla valmennusohjelmilla

Räätälöimme palvelumme aina teidän organisaation tarpeiden mukaisesti

Käynnistämme yhteistyön kanssanne aloituskokouksella, kartoituksella ja tavoitteiden asettamisella.

Täydennämme alkukartoitusta tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja orientoivilla ennakkotehtävillä.

Hyödynnämme tavoitteita parhaiten vastaavia työskentelytapoja ja menetelmiä valmennuksen vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

Valmennuksessa kehitetyt yhteiset periaatteet, toimintamallit ja opit viedään käytäntöön esimerkiksi erilaisten harjoitusten, välitöiden ja coachingin avulla.

Valmennuksen vaikuttavuutta arvioimme tarvittaessa useaan otteeseen ja vähintään aina valmennuksen päätyttyä.

Saumaton valmennuskokonaisuus suunnitellaan yhdistäen tehokkaaksi todettuja toimintatapojamme ja työkalujamme

Osallistavat workshopit ja luennot

Yhteisissä workshopeissa ja luennoilla luomme yhteisymmärrystä johtamisen ydinasioista, inspiroimme muutokseen ja kehitämme taitoja innostavasti ja konkreettisesti. Työskentelytapa on vuorovaikutteinen. Tapahtumia toteutetaan sekä etänä että livenä, suomeksi ja englanniksi.

Yksilö-coaching

Kokeneet valmentajat auttavat esihenkilöitä yksilöllisesti. Coachingissa pureudutaan syvemmälle esihenkilötyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Coaching tukee erinomaisesti pitkäjänteistä esihenkilötyön kehittämistä ja yksilöllisten haasteiden voittamista.

Analyysit itsetuntemuksen kehittämiseksi

Hyödynnämme luotettaviksi todettuja analyysimenetelmiä, kuten Workplace Big 5-, DISC- ja Peili-tutkimuksia persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja itsetuntemuksen parantamiseksi. Menetelmät toimivat hyvin myös johtoryhmien ja tiimityön sujuvuuden kehittämisessä

Välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Uusien tietojen ja taitojen siirtymistä käytäntöön harjoitellaan ohjatusti yhteisten tilaisuuksien väliaikana halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Käytännöstä saatuja kokemuksia reflektoidaan sekä omatoimisesti että yhteisesti.

Dokumentoidut johtamisen periaatteet ja ohjeet

Tavoiteltua kulttuuria ja johtamismallia kuvataan yhdessä laadituilla johtamisen periaatteilla ja johtamislupauksilla. Johtoryhmätyöskentelyyn ja johtamiseen voidaan tuottaa yhdessä tarvittavat käytännön ohjeet ja dokumentit, kuten esimerkiksi vuosikellot, tehtäväkuvaukset ja kokousten pelisäännöt.

Oppaat ja työkirjat

Tarvittaessa johtamismallit, esihenkilön toimintaohjeet tai työyhteisön tavoitekulttuuria tukevat kuvaukset ja tarinat voidaan koota oppaiksi. Työkirjoja hyödynnetään esimerkiksi henkilökohtaisen kehittymisen suunnittelu- ja seurantavälineinä sekä apuna reflektoinnissa.

Ryhmä-coaching ja case-klinikat

Ryhmäcoachingissa ja case-klinikoissa voidaan käsitellä haasteellisia, ajankohtaisia tai muutoin keskeisiä työelämän ja työyhteisön asioita ryhmän vetäjän ohjauksessa. Osallistujat tukevat toisiaan ja vahvistavat työyhteisön tärkeää vertaistukiverkostoa. Kokenut fasilitoija ohjaa työskentelyä kohti ratkaisua.

Tutkimukset ja vaikuttavuusmittaukset

Hyödynnämme kyselyitä, haastatteluita ja muita tutkimusmenetelmiä valmennusten tukena. Vaikuttavuutta mitataan ja tehostetaan liiketoiminnan lähtökohtiin ja valmennuksen tavoitteisiin perustuvilla tutkimuksilla ja mittareilla.

Virtuaalinen oppimisympäristö

Virtuaalisessa oppimisympäristössä tieto, tuki ja inspiraatio ovat saatavilla silloin, kun niille on tarvetta ja aikaa. Valmentajat ovat käytettävissä interaktiivisessa valmennuksessa. Oppimisympäristö kokoaa valmennuskokonaisuuden yhteen.

Johtajana kehittyminen on jatkuvaa, samoin johtoryhmänä kehittyminen

Johtoryhmästä muodostuu parhaimmillaan työyhteisöä yhteisen strategian ja arvojen mukaisesti johtava ja ohjaava tiimi, joka osaa hyödyntää taitavasti paitsi omia vahvuuksiaan, myös työyhteisön monipuolisuutta ja kyvykkyyttä.

Johtoryhmästä johtotiimiksi on ehkä yksi haasteellisimpia kehitysmatkoja, mutta onnistuessaan se takaa strategian ja arvojen toteutumisen arjessa sekä hyvän työntekijäkokemuksen avoimessa ja luottavaisessa työskentelyilmapiirissä niin johdossa kuin muussa esimieskunnassa ja koko organisaation keskuudessa. Johtoryhmän valmennus edistää kehittymistä kohti tuloksellista ja menestyvää johtotiimiä.

Aloita johtoryhmän kehitys itsearvioinnilla

Johtoryhmän itsearviointityökalumme auttaa tunnistamaan johtoryhmätyön eri osa-alueiden kipupisteitä ja toisaalta myös vahvuuksia. Jokainen johtoryhmän jäsen voi tehdä esimerkiksi ensin oman arviointinsa. Yhteinen tulosten läpikäynti auttaa muodostamaan yhteisymmärrystä johtoryhmän nykytilanteesta sekä määrittelemään yhdessä tahtotilaa. Johtoryhmäopas tulee kehityskohteiden syvällisemmässä analysoinnissa ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa.

Johtoryhmäopas johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen tueksi

Käytännönläheinen johtoryhmäoppaamme kuvaa johtoryhmätyöskentelyn eri osa-alueita sekä tyypillisiä kehityskohteita. Konkreettiset menetelmät ja mallit ovat käytettävissä suoraan johtoryhmän toiminnan kehittämiseen. muodostuu parhaimmillaan työyhteisöä yhteisen strategian ja arvojen mukaisesti johtava ja ohjaava tiimi, joka osaa hyödyntää taitavasti paitsi omia vahvuuksiaan, myös työyhteisön monipuolisuutta ja kyvykkyyttä.

Toteutamme myös yksittäisiä johtamisen ja esihenkilötyön valmennustapahtumia

Valmentavalla johtamisella kohti yhdessä ohjautuvaa organisaatiota

Mitä valmentava johtaminen tarkoittaa käytännössä

Mitkä ovat valmentavan johtamisen hyödyt

Miten toimin esimiehenä valmentavalla otteella

Tehokkaita työkaluja, jotka tukevat valmentavan otteen hyödyntämisessä

Johtoryhmätyöskentelyn yhteinen suunta, tehtävät ja roolit

Miten määritetään johtoryhmän rooli, vastuut ja johtamisen kulmakivet

Kuinka tunnistetaan johtoryhmän ja sen jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita

Mitkä ovat johtoryhmätyöskentelyn yleisiä haasteita ja mitkä puolestaan parhaita käytänteitä

Miten sovitaan johtoryhmätyöskentelyn käytännöt, tehtävät ja tavoitteet

Psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen esihenkilöroolissa

Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä

Miten psykologista turvallisuutta voi arvioida

Miten esihenkilö voi kehittää työpaikan psykologista turvallisuutta

Työkaluja psykologista turvallisuutta lisäävien keskustelujen käymiseen

Hyvä vuorovaikutus esihenkilötyössä

Kokonaisvaltaisen kuuntelun, palautteenantamisen ja vastavuoroisen kohtaamisen perusperiaatteet

Avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirin rakentamista

Erilaisuuden ymmärtämistä ja johtamista

Onnistu esihenkilönä haastavissa tilanteissa ja keskusteluissa

Oikea tilanneanalyysi rakentavien ratkaisujen pohjana

Oman roolin ja lähestymistavan valinnan merkitys

Työyhteisön ja jokaisen tiimiläisen rooli turvallisen työilmapiirin luomisessa

Uskallus käydä tunnepitoisia keskusteluja ja luoda niiden avulla luottamusta yhteistyön pohjaksi

Hybridityön johtaminen

Analysoimaan organisaation etä- ja hybridityökyvykkyyttä ja löytämään tärkeimmät kehityskohteet

Työyhteisön ja jokaisen tiimiläisen roolista toimivien käytäntöjen luomisessa etätyön ja läsnätyön rajapinnoilla

Parhaita käytäntöjä hyvinvoinnin sekä luovan ja tehokkaan hybridityön johtamiseen

Menestyksekäs muutosjohtaminen

Muutoksessa esihenkilönä toimimisen peruspilarit

Ymmärtämään muutoksia, niiden vaatimuksia ja mahdollisuuksia yksilön sekä yhteisön näkökulmasta

Tehokkaita työkaluja ja malleja, jotka tukevat muutoksissa onnistumista

Vahvistamaan omaa ja tiimin resilienssiä muutoksessa

Viestimään muutoksessa sekä toimimaan tiimisi muutosvasteen kanssa menestyksekkäästi

Johtamisen kulmakivet haltuun – mitä johdan, miten johdan

Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet

Miten tunnistan omat vahvuuteni ja kehityskohteeni esihenkilönä

Kuinka määritän oman johtamiseni kulmakivet

Miten vaikutan omalla johtamisellani ja vuorovaikutuksellani

Miten toimin tuloksellisemmin erilaisissa johtamistilanteissa

Kenelle Liftedin johtamisen ja esihenkilötyön valmennus sopii?

Johtoryhmille, jotka haluavat kehittyä tiiminä ja johtajina

Työyhteisöille, joissa on tarve yhtenäistää johtamista ja parantaa johtamisen laatua

Organisaatioille, jotka haluavat erottua ihmisläheisellä, vaikuttavalla johtamisella

Johtajille ja esihenkilöille, jotka haluavat parantaa itsetuntemustaan ja omaa johtamistaan

Uudistumista tavoitteleville ja muutoksen keskellä elävien työyhteisöjen esihenkilöille

Niin aloitteleville kuin kokeneille esihenkilöille

Autamme ammattitaidolla pieniä, keskisuuria ja suuria organisaatioita eri toimialoilla.

Olemme kehittäneet johtamista ja esimiestyötä muun muassa seuraavissa organisaatioissa:

CASE: Fluido
Johtamisen kehittäminen

Valmennus ei ollut pelkkiä luentoja, joissa istutaan passiivisesti ja kuunnellaan hetki, vaan ne tarjosivat aidosti konkreettisia työkaluja omaan työhön, jotka on meillä otettu jo useassa yhteydessä käyttöön arjessa. Olen tykännyt siitä työkalujen, toimintamallien ja ryhmätöiden tuomasta konkretiasta, että ei ole vain pelkkää teoriaa.

Liftedillä ymmärrettiin hyvin mitä meillä kaivataan ja mitä me haetaan – yhteistyö on aina pelannut tosi hyvin. Selvitetään aina aito tarve ja mitä ihmiset haluavat. Lifted tarjoaa myös tuen valmennuksen läpivientiin, mikä on erityisen hyvä kun on itsellä hektinen arki. Ei tultu vain valmiin paketin kanssa että tässä tämä, vaan aidosti toimittiin kumppanina, mukautuen meidän tarpeisiin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Pauliina Löytty

Head of People & Culture

Fluido

CASE: Fingersoft
Esihenkilötaitojen kehittäminen

Halusimme kehittää johtamiskulttuuriamme ja vahvistaa esihenkilöiden roolia työhyvinvoinnin johtamisessa. Valmentaja osasi kysyä juuri oikeanlaisia kysymyksiä ja sai meidät ajattelemaan asioita välillä ihan uudelta kantilta. Hän uskalsi sanoa rehellisen mielipiteensä ja samalla rohkaisi meitä muita keskustelemaan avoimesti. Valmennukset olivat niin mielenkiintoisia, että aika tuntui lentävän niiden aikana.

Työskentely Liftedin kanssa oli hyvin sujuvaa. Valmennusten suunnittelu oli todella tärkeässä roolissa ja se tehtiin meitä kuunnellen. Valmennuksissa todella näkyi meidän tapamme ajatella asioista ja valmentaja oli hyvin sisäistänyt meidän kulttuurimme ja arvojemme ytimen. Koko ajan oli sellainen tunne, että Liftedillä on homma hanskassa ja projektia johdettiin hyvin.

Lue lisää yhteistyöstämme

Lifted Fingersoft

Elina Yrttiaho

HR Manager

Fingersoft

CASE: Metsähallitus
Johtamisen ja tiimityön kehittäminen

Liftediä suositeltiin meille, ja olemme yhteistyömme pohjalta itsekin suositelleet Liftediä jo useille muille. Se kokonaispaketti jonka Lifted meille tarjosi vastasi kaikilta osin sitä mitä tarvitsimme, ja optioita oli käytettävissämme vielä paljon enemmänkin kuin osasimme pyytää.

Koko työyhteisömme hyötyi valmennuksesta kovasti – saimme Liftedin avulla tietynlaisen hyvän pöllyytyksen ja ajatusten herättelyn omien toimintatapojemme suhteen, kerrytimme osaamista, sekä konkretisoimme oman toimintamme ydinpiirteet ja keskeisimmät kehityssuunnat.

Yhteistyömme tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa!

Lue lisää yhteistyöstämme

Joel Erkkonen

Kehityspäällikkö

Metsähallitus

metsähallitus lifted

CASE: Visual Components

Johtaminen ja yhteiset käytännöt

Ollaan kyllä erittäin tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen ja odotukset täyttyi, saatiin juuri niitä tuloksia mitä lähdettiin hakemaan. Halusimme tukea ja ajatusten pallottelua ulkopuolisen ja kokeneen henkilön kanssa, ja Liftedin valmennus sekä valmentajien sparrailu selkeytti omaa ajatteluamme.

Ajankäytössä on selkeästi tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan yhteistyömme jälkeen. Tälle kehitykselle oli selkeästi tarvetta ja meille oli tärkeää että saatiin nämä selkeät yhteiset palikat paikalleen jotta pääsemme käyttämään aikamme mahdollisimman laadukkaasti.

Lue lisää yhteistyöstämme

Mikko Urho

Toimitusjohtaja

Visual Components

lifted visual components

Mietitkö johtamisen tai työyhteisön kehittämistä?

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen organisaationne tarpeiden kartoitusta ja vaikuttavimpien toimenpiteiden suunnittelua varten. Me autamme kehittämään yrityksesi päivittäisen onnistumisen kolmea tärkeintä elementtiä: johtamista, tiimityötä ja itsensä johtamista. Vaihdamme mielellämme näkemyksiä kanssasi kehitystarpeistanne, mahdollisista ratkaisuista ja kokemuksistamme vastaavista tilanteista.

Olemme saaneet HR-päättäjiltä  ja liiketoimintajohdolta myönteistä palautetta objektiivisista ja asiantuntevista sparrauskeskusteluistamme. Teemme mielellämme myös pidemmälle viedyn toimenpide-ehdotuksen, jos yhteisesti tähän päädymme keskustelun perusteella.

Varaa 30 minuutin sparraustapaaminen

Täytä alla oleva lomake ja me olemme yhteydessä sinuun jo tänään!

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai varata vapaan ajan suoraan kalenterista. Yhteystiedot löydät lomakkeen alapuolelta.

Ota yhteyttä:

Jukka Joutsiniemi
Co-founder
Työyhteisöjen kehittäjä

+358 44 271 1487

Tai varaa aika suoraan kalenteristani
ilmaiselle sparraukselle tästä